156 Bayan ve LGBTİ+ örgütünden ortak bildiri: İnfaz yasası sonrası devlet sorumluluklarını mahalline getirip acil tedbirler almalı!

156 Bayan ve LGBTİ+ örgütü, infaz yasasının yürürlüğe girmesinin akabinde yayınladıkları ortak bildiriyle, “Devlet hatuna yönelik şiddetle savaş konusunda sorumluluklarını konumuna getirmeli ve acil önlemler almalıdır!” davetinde bulundu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hanede kalmanın bayanlar, evlatlar ve LGBTİ+’lar için yarattığı şiddet sarmalına bir de İnfaz Yasası ile salıverilen cinsî istismar ve bayana yönelik şiddet failleri eklendi” tabirlerinin taraf aldığı bildiride alınması gereken önlemler sıralandı.

Bildiride, bayan, evlat ve dezavantajlı öbeklerin en çok hane içinde şiddet gördüğü hatırlatılırken, karantina günlerinde şiddete karşı başvurulacak mekanizmaların sonlu olması nedeniyle korkulu olunduğu tabir edildi. Acil hareket planı oluşturulması için davet yapılan bildiride, “Tüm bu riskler ortadayken, hiçbir sistematik himaye planı oluşturulmadan binlerce şiddet failinin salıverileceği bir devirde hatunların himaye önlemlerinin de ellerinden alınması, hatunların can güvenliğini hiçe saymak mealine gelmektedir” dendi. Bildiri şu biçimde:

“Koronavirüs tedbirleri kapsamında meskende kalmanın bayanlar, evlatlar ve LGBTİ+’lar için yarattığı şiddet sarmalına bir de İnfaz Yasası ile salıverilen cinsî istismar ve bayana yönelik şiddet failleri eklendi. Devlet, hatuna ve evlada yönelik şiddetin önlenmesi konusunda üzerine düşen sorumluluğu alanına getirmeli, başta bayanlar olmak üzere tüm kamuoyunu aldığı önlemler konusunda acilen bilgilendirmelidir!

“Yapılan tahliyeler ile hatun ve evlatların can güvenliği hiçe sayılmaktadır”

Kamuoyunda infaz paketi olarak bilinen “5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Önlemlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 15 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. On binlerce siyasi mahpus, gazeteci, öğrenci, avukat, mahallî başkan ve siyasetçi infaz indirimi kapsamı dışında tutularak sadece bir kısım mahkûmun tahliye edilmesini sağlayan ve kalıcı ve eşitsiz bir infaz rejimi getiren bu yasa değişikliğinin maksadının koronavirüs kapsamında kamu sıhhatini korumaktan çok uzak olduğu açıktır. Bayanlar, evlatlar ve dezavantajlı kümeler lehine hiçbir önlem almadan salt hapishane kapasitelerini azaltmak için yapılan tahliyeler ile bayan ve evlatların can güvenliği hiçe sayılmaktadır.

“İktidar tarafından tekraren vurgulanan bu hususun gerçeği çarpıttığı ortaya çıktı”

Bayan örgütlerinin görüşü alınmadan hazırlanan taslak mart ayının ortalarında basına yansımış, cinsî dokunulmazlığa karşı kabahatlerin infaz müddetlerinde kalıcı indirim yapılması üzerine bayan ve LGBTİ+ örgütleri tasarıya kuvvetle karşı çıkmıştı.  Bunun üzerine tasarıda değişikliğe gidilmiş ve cinsî dokunulmazlığa karşı kabahatler infaz indiriminin kapsamı dışında bırakılarak tasarı Adalet Komisyonu’na gönderilmiştir. Tasarının Adalet Komisyonu’na gönderildiği gün, iktidar “cinsel cürümlerin ve hatuna şiddet cürümlerinin infaz indirimi kapsamında olmadığını” açıklamıştı. Fakat, iktidar tarafından tekraren vurgulanan bu hususun gerçeği çarpıttığı devir içinde netleşmiştir. 

“Kadına yönelik şiddet cürümlerinin kapsamda olmadığı söylemi gerçek değil”

Paket kapsamında, kimi cürümlerin infaz vadelerinde indirime giden kalıcı düzenlemelerin yanı sıra, koronavirüs salgını nedeniyle –siyasi mahkumlar hariç tutularak– mahkumların saklı cezaevlerinden açık cezaevlerine geçişine ve açık cezaevlerinden de “izin” ismi altında tahliyesine imkân veren süreksiz düzenlemeler de mevcuttur. Her ne kadar hatun örgütlerinin uğraşı neticesinde cinsî dokunulmazlığa karşı cürümler bakımından kalıcı bir infaz indirimine gidilmemiş olsa da, iktidar tarafından tez edilenin bilakis, hatuna yönelik şiddetin infaz indirimi kapsamında olmadığını söylemek mümkün değildir. Her şeyden evvel, Türk Ceza Kanunu’nda  “kadına yönelik şiddet” diye bir cürüm yoktur. Şayet tabir edilmek istenen fizikî şiddet kasten yaralama ise, kasten yaralama hatası ve hatunların sıkça maruz bırakıldığı tehdit, hakaret, şantaj hataları kalıcı infaz indirimi kapsamındadır. Bu nedenle, hatuna yönelik şiddet hatasının infaz indirimi kapsamında olmadığı söylemi gerçeği yansıtmamaktadır.

“İznin tümden salıvermeye dönüşme riski bulunmaktadır”

Koronavirüs salgını nedeniyle getirildiği tabir edilen ve af sonucunu doğurma tehlikesi olan süreksiz düzenlemeler çok daha tasa vericidir. Değişiklikler uyarınca, halihazırda cezalarını açık cezaevlerinde çekmekte olan siyasi hükümlüler hariç tüm mahkumlar 31 Mayıs 2020’ye kadar olurlu sayılacak, bu müsaade gerekli olması halinde 31 Kasım 2020’ye kadar uzatılabilecektir. Bir farklı deyişle, cinsî dokunulmazlığa karşı günahlar, hatuna yönelik fizikî şiddet, hatun cinayetleri ya da cinayete teşebbüsten karar giymiş olanlar da dahil olmak üzere halihazırda açık cezaevinde olan tüm mahkumlar salıverilecektir. Tasarıya Komite aşamasında eklenen bir husus ile açık cezaevinden salınması planlanan hükümlülerin sayısını artırmak için, halihazırda saklı cezaevlerinde cezalarını çekmekte olan hükümlülerin de açık cezaevlerine geçiş mühleti nispeten azaltılmıştır. Buna nazaran sırf birkaç ay saklı cezaevinde kalmış olan bir hükümlü, getirilen kalıcı infaz indirim müddetlerinden de yararlanarak, direkt dışarı çıkabilir hale gelmektedir. Her ne kadar, bu salıvermeler bir “izin” halinde düzenlenmişse de, olurdan dönmemenin bir cezai yaptırımının olmadığı ve  “iznin” 7 ay üzere uzun bir müddet boyunca uzatılabileceği göz önüne alındığında bunun tümden bir salıvermeye dönüşme riski bulunmaktadır.

Koronavirüs nedeniyle “izin” ismi altında cinsî akın, evladın cinsî istismarı ve hatuna yönelik şiddet kabahatlerinin faili olan binlerce erkeğin, şiddete maruz kalan bayan, evlatlar ve cinsiyet kimliği ve yönelimi nedeniyle ayrımcılığa maruz bırakılan kümeler açısından hiçbir önleyici hami önlem alınmadan dışarıya salınması, faillerin hatun ve evlatlara musallat olması, hatun ve evlatlar başta olmak üzere tüm dezavantajlı öbeklerin hayatlarının tehlikeye girmesi mealine gelmektedir.

“7/24 faillerle birlikte olmak, şiddet riskini arttırmaktadır

Yapılan çalışmalar hatunların en çok konut içinde şiddet gördüklerini ortaya koymaktadır. Salgın sebebiyle konutta kalınan günlerde şiddete maruz bırakılan bayan, evlat ve tüm dezavantajlı öbekler için meskende 7/24 faillerle birlikte olmak, şiddet riskini arttırmaktadır. Dahası, 30 Mart 2020 tarihinde yayınlanan HSK kararıyla, yargıçlara “6284 Sayılı Kanun kapsamında verilen önlem kararlarının yükümlülerin koronavirüs kapsamında sıhhatini tehdit etmeyecek biçimde değerlendirilmesi” talimatı verilmiştir. Bu talimat, şiddet uygulayan faillere hakkında meskenden uzaklaştırma kararı verilmemesi ya da hatunların sığınaklara yerleştirilmemesi riskini doğurmaktadır.

Karantina günlerinde bayanların başvurabilecekleri mekanizmaların sonlandırılmasıyla hatunların mesken içi şiddetten uzaklaşmasının zorlaştırıldığı ve cezaevlerinden binlerce şiddet ve istismar failinin tahliye edileceği koşullar altında, devletin hala hatunlar ve evlatların korunması için alması gereken tedbirlere ait acil fiil planının bulunmaması önünde harikulâde telaşlıyız. Tüm bu riskler ortadayken, hiçbir sistematik müdafaa planı oluşturulmadan binlerce şiddet failinin salıverileceği bir devirde bayanların muhafaza önlemlerinin de ellerinden alınması, hatunların can güvenliğini hiçe saymak mealine gelmektedir.

“Acil aksiyon planını oluşturulup, ivedilikle önlemler alınmalı”

Tüm bu gelişmeler çerçevesinde, aşağıda imzası bulunan örgütler olarak, Devletin bayana ve evlada yönelik şiddetin önlenmesi konusunda yükümlülüğü olduğunu bir sefer daha hatırlatıyor, salgının yarattığı özellikli durumları da göz önüne alarak, Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere tüm ilgili kurum ve kuruluşları, bayana yönelik şiddetle ilgili aşağıdaki acil hareket planını oluşturmaya ve ivedilikle aşağıdaki önlemleri almaya çağırıyoruz:

“Kadınlar hakları konusunda bilgilendirilmeli, gerekli desteğe ulaştırılmalı”

İnfaz yasası ile salıverilecek bayana yönelik şiddet ve cinsî istismar failleri konusunda İstanbul Sözleşmesi’nin 56. Hususu uyarınca hatunların ve toplumsal cinsiyet temelli şiddete maruz bırakılan tüm öbür bireylerin bilgilendirilmesi yükümlülüğü polis, jandarma, bekçi muhtar vb. her türlü yolla bölgesine getirilmeli, güvenlik riski bildiren hatunlar yasal hakları konusunda bilgilendirilmeli, gereksinim duydukları desteklere acilen ulaştırılmalıdır.

“Fail üzerinde kontrol önlemleri uygulanmalı”

İnfaz yasası ile salıverilecek bayana yönelik şiddet ve cinsî istismar faillerinin sistematik olarak aktif bir biçimde takibi yapılmalı, koronavirüs nedeniyle faillere verilen “iznin” bir “tahliye” mealine gelmemesi için fail üzerinde teftiş önlemleri uygulanmalıdır.

“Tedbir kararlarını tarafına getirmeyenler hakkında cezai süreç uygulanmalı”

Tarafı olduğu İstanbul Kontratı uyarınca, Devlet, her türlü fevkalâde halde dahi hatuna yönelik şiddetle savaşta olumlu yükümlülük sahibidir. 6284 sayılı Kanun, hiçbir ihmale yahut keyfiyete yan bırakmaksızın, salgın vadesince de bayan ve evlatlar öncelik alınarak ivedi ve faal bir biçimde uygulanmalıdır. Önlem kararları, salgının yarattığı kişisel koşullar dikkate alınarak bayanların ve evlatların korunması yükümlülüğüne müsait bir halde verilmeli, önlem kararlarını tarafına getirmeyenler hakkında cezai süreç uygulanmalıdır.

“Acil Fiil Planı açıklanmalı ve haberlendirme yapılmalı”

Salgın devrinde bayan ve evlatlar başta olmak üzere tüm dezavantajlı öbeklerin şiddet görme tehlikesinin önlenmesi ve şiddetten uzaklaşabilmeleri için vakit kaybetmeden bir Acil Fiil Planı açıklanmalı ve bu haberlere erişimin kolaylıkla sağlanması için kamu spotu aracılığıyla haberlendirme yapılmalıdır.

Salgın periyodunda sığınak ve acil barınma gereksinimlerinin karşılanabilmesi maksadıyla sığınak olarak kullanılabilecek mekân ve yerlerin sayısı ve kapasitesi acilen artırılmalı, sığınaklarda gerekli sıhhat önlemleri en sıkı biçimde uygulanmalıdır.

“Cinsel şiddet buhran merkezlerinin kurulması için gerekli adımlar atılmalı”

Salgın koşullarında hatunların hastane ve karakollara erişmekte yaşadığı güçlük ve korkular göz önüne alındığında, Devletin İstanbul Sözleşmesi’nin 25. Unsuru yeterince oluşturmakla yükümlü olduğu cinsî şiddet buhran merkezleri ehemmiyeti bir kere daha ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede, cinsî şiddet buhran merkezlerinin kurulması için gerekli adımlar ivedilikle atılmalıdır.

Alo 183 yahut hatuna yönelik şiddet için acilen kurulacak diğer bir hat, yalnızca toplumsal cinsiyet temelli şiddet özelinde 7/24 erişilebilir ve çok lisanlı bir Acil Yardım Hattı olarak çalışmalı, hatunlara toplumsal, ruhsal ve türel destek verilmesi sağlanmalıdır.  

 İmzacılar:

 1. 17 Mayıs Derneği
 2. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi 
 3. 78’liler Teşebbüsünden Hatunlar
 4. Adalar Vakfı Hatun Çalışma Kümesi
 5. Adana Bayan Dayanışma Merkezi ve Sığınma Hanesi Derneği (AKDAM)
 6. Adana Bayan Platformu
 7. Amazon Hatun ve Hayat Derneği
 8. Anadolu İş Hatunları Derneği (AİKAD)
 9. Anka Üreten Hatun Derneği 
 10. Antakya Hatun Dayanışması
 11. Antalya Feminist Kolektif
 12. Antalya Bayan Müşavere Merkezi ve Dayanışma Derneği
 13. Avrupa Hatun Lobisi – Türkiye Uyumu
 14. Aydın Hatun Efeler Derneği 
 15. Ayvalık Hatun İnisiyatifi
 16. Bağımsız Bayan Derneği
 17. Başlangıç Hatun Meclisi 
 18. Bir Hatun Bir Hayat Derneği
 19. Biz Cinsî Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Araştırmaları Derneği 
 20. Bodrum Hatun Dayanışma Derneği
 21. Buca Bayan Platformu
 22. Bursa Bayan Platformu
 23. Cinsî Şiddetle Uğraş Derneği
 24. Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği 
 25. Çanakkale Elder
 26. Çanakkale Bayan Dayanışma
 27. Çanakkale LGBTİ+ İnisiyatifi
 28. Çekmeköy Hatun Meclisi
 29. Çekmeköy Hatun Platformu
 30. Çeşme Hatun Teşebbüsü ve Üretim Kooperatifi (ÇEŞKA)
 31. Çiğli Evka-2 Bayan Kültür Derneği (Çekev)
 32. Demir Leblebi Bayan Derneği
 33. Demokratik Alevi Dernekleri Hatun Meclisi 
 34. Deniz Yıldızı Bayan Dayanışma Derneği 
 35. Denizli Hatun Platformu
 36. DİSK Birleşik Metal Sendikası Hatun Encümeni
 37. DİSK Bayan Encümeni
 38. Diyarbakır Dicle Amed Hatun Platformu
 39. Edirne Bayan Merkezi Müşavere Merkezi (EKAMEDER)
 40. Edirne Hatun Platformu
 41. Edirne Kent Kurulu Bayan Meclisi
 42. Ege Bayan Buluşması Platformu 
 43. Eğitim-senli Hatunlar
 44. Ekmek ve Gül 
 45. erktolia
 46. Erzincan Katre Hatun Istişare ve Dayanışma Derneği 
 47. Esenyalı Hatun Dayanışma Derneği 
 48. EŞİTİZ – Eşitlik İzleme Hatun Öbeği
 49. EVKAD/Adana
 50. FeminAmfi
 51. Fethiye Bayan Müşavere ve Dayanışma Derneği 
 52. Filmmor
 53. Gaziantep ZeugMADİ LGBTİ+
 54. Genç Yeşiller Kadınları 
 55. Giresun Bayan Platformu
 56. Güç-Kat Dezavantajlı Hatunlar Toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
 57. Gül Suyu Gülensu Bayan Dayanışma Meskeni Derneği 
 58. Günebakan Bayan Derneği
 59. Halkevci Bayanlar
 60. Hatay Hatunlar Birlikte Güçlü
 61. Havle Bayan Derneği
 62. İHD Ankara Bürosu Hatun Komisyonu 
 63. İHD İstanbul Hatun Komisyonu 
 64. İlerici Hatunlar Meclisi 
 65. İmece Hane Çalışanları Sendikası
 66. İstanbul Feminist Enstitü
 67. İzmir Amargi 
 68. İzmir Bayan Dayanışma Derneği
 69. İzmir Bayan Yerküresi Derneği 
 70. İzmir Hatun Platformu
 71. Kadıköy Kent Kurulu Hatun Meclisi 
 72. Kadıköy Kent Kurulu LGBTİ+ Meclisi
 73. Hatun Adayları Destekleme Derneği (Ka.Der)
 74. Bayan Cinayetlerini Durduracağız Platformu
 75. Hatun Çalışmaları Derneği
 76. Hatun Dayanışma Vakfı
 77. Hatun Eğitim ve İstihdam Derneği (KEİD)
 78. Hatun Emeği Kolektifi
 79. Hatun Erkek Birlikte Çevre Eşitlik Derneği (KEBSED)
 80. Hatun Haklarını Muhafaza Derneği 
 81. Hatun Koalisyonu – Memleketler arası Çalışma Kümesi
 82. Bayan Meclisleri
 83. Hatun Mühendisler, Mimarlar, Kent Plancılar Kümesi
 84. Bayan Savunma Ağı
 85. Bayan Müellifler Derneği
 86. Hatunca Hayat Derneği 
 87. Hatunun İnsan Hakları – Yeni Tahliller Derneği
 88. Bayanlar Birlikte Güçlü – İstanbul 
 89. Hatunlar Birlikte Güçlü – İzmir 
 90. Hatunların Gücü Kültür Eğitim Dayanışma ve Yardım Sevenler Derneği (KADGÜÇ)
 91. Hatunların Kurtuluşu
 92. Bayanlarla Dayanışma Vakfı (KADAV)
 93. Kahdem – Hatunlara Türel Destek Merkezi 
 94. Kamer Vakfı
 95. Kampüs Cadıları
 96. Kampüssüzler’den Kadınlar 
 97. Kaos GL
 98. Kapatılan VAKAD Aktivistleri 
 99. Karabağlar Bayan Teşebbüsü Üretim ve İşletme Kooperatifi
 100. Karadeniz Bayan Dayanışma Derneği
 101. Karya Hatun Derneği
 102. Kayseri Hatun Dayanışma Derneği 
 103. KAZETE – Bağımsız Hatun Gazetesi
 104. KESK Bayan Meclisi 
 105. Kırkyama Hatun Dayanışması
 106. Al Biber Derneği
 107. Koza Bayan Derneği
 108. Körfez Bağımsız Hatun Dayanışması
 109. Kuir Eskişehir Lgbti Topluluğu
 110. Lotus Hatun Ömür ve Dayanışma Derneği
 111. Maltepeli Kadınlar 
 112. Mardin Şahmaran Hatun Platformu
 113. Mersin Hatun Platformu
 114. Mezopotamya Hatun Kooperatifi
 115. Mor Çatı Bayan Sığınağı Vakfı
 116. Mor Salkım Bayan Dayanışma Derneği
 117. Mor Sarmaşık
 118. Muğla Emek Benim Bayan Derneği
 119. Ordu Hatunu Güçlendirme Derneği 
 120. Özgür Genç Kadın 
 121. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Hatun Komisyonu 
 122. Samandağ Hatun Dayanışma Derneği
 123. Samsun Bayan Dayanışması
 124. Sancaktepe Lokal Demokrasi Hatun Meclisi 
 125. Sasalı Çevre Dayanışma ve Geliştirme Derneği’nden Hatunlar
 126. Seyhan Hatun Evlat Dayanışma Eğitim ve Kültür Derneği (SEKAD) 
 127. Hudut Tanımayan Kadınlar 
 128. Toplumsal Dayanışma Ağı – SODA 
 129. Sosyalist Hatun Meclisleri
 130. Söke Hatun Sığınma Istişare ve Dayanışma Derneği
 131. Sultangazi Bayan Dayanışma
 132. Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Derneği Hatunları
 133. Tarsus Hatun Platformu
 134. TMMOB İstanbul İKK Bayan Encümeni
 135. Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP) Hatun Komitesi
 136. Trabzon Bayan Gelişim ve Muhabere Derneği 
 137. Türk Hatunlar Birliği ve 80 Şubesi 
 138. Türkiye Hatun Dernekleri Federasyonu
 139. Türk Tabipler Birliği Bayan Hekimlik ve Bayan Sıhhati Kolu
 140. Uçan Süpürge Bayan Muhabere ve Araştırma Derneği 
 141. Uçan Süpürge Vakfı
 142. Urla Hatun Dayanışma Derneği 
 143. Üniversiteli Hatun Kolektifi
 144. Van Ahtamar Bayan Platformu
 145. Van Barosu Bayan Hakları Encümeni
 146. Türkiye Yunanistan Hatunları Barış Teşebbüsü WINPEACE
 147. Ömür Konutu Bayan Dayanışma Derneği
 148. Hayat Bayan Muhit Kültür ve İşletme Kooperatifi (YAKA-KOOP)
 149. Hayat Bayan Merkezi 
 150. Hayatta Hatun ve Sanat Derneği 
 151. Yeni Demokrat Kadın 
 152. Yeni Ömür Derneği’nden Kadınlar 
 153. Yeniyol’dan Hatunlar
 154. Yeşil Feministler 
 155. Yoğurtçu Hatun Forumu 
 156. Zonguldak Hatun Platformu 

[1]  https://www.evrensel.net/haber/400360/kadin-orgutleri-istismarin-ve-siddetin-onunu-acacak-bir-tasariyi-kabul-etmiyoruz

[2]  https://www.hurriyet.com.tr/galeri-ceza-infaz-indiriminde-son-durum-ne-41482340