İki bakanlığın teşkilat yapısında değişiklik

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın teşkilat yapısına ait düzenleme yapıldı.

‘Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Buna nazaran, Hazine ve Maliye Bakanlığına, ‘devlet gelirleri siyasetinin plan, program, umumi ekonomik politika ve stratejiler çerçevesinde oluşturulmasına ait çalışmaların uyumunu sağlama, uygulamayı izleme, vergi kayıp ve kaçağı ile kayıt dışı ekonomik faaliyetleri tespit etme ve bunları önlemek emeliyle risk tahlili yapma’ vazifeleri de verildi. 

Kararnameyle bakanlığın hizmet üniteleri arasına Risk Tahlili Umum Müdüriyeti eklendi. Yeni oluşturulan umumi müdüriyetin görev ve yetkileri de belirlendi. Buna nazaran, Risk Tahlili Umumi Müdüriyeti, vergi kayıp ve kaçağı ile kayıt dışı ekonomik faaliyetleri araştıracak, bu mevzuda ilgili kamu kurumlarıyla uyumu sağlayacak, risk analizi ve değerlendirme çalışmalarını yürütecek, bu maksatla risk senaryoları hazırlayacak.

Vergi Kontrol Şurasına yeni daireler

Vergi Teftiş Şurası Başkanlığı’nın yapısına ait de değişiklik yapıldı, buna nazaran başkanlık, küme başkanlıkları tarafına daire başkanlıklarından oluşacak. 

Heyet bünyesinde, Bakan onayı ile direkt başkanlığa bağlı olmak Murakabe, Vergi Kaçakçılığı Murakabe, Vergi İadeleri Kontrol ve Sektörel Kontrol daire başkanlıkları kurulabilecek.

Bu daire başkanlıklarının kurulacağı tarihe kadar, daha evvel bu vazifeleri yürüten küme başkanlıkları faaliyetlerine devam edecek. 

Başkanlığa görüş bildirmek üzere Müracaat Komitesi kurulması da laf konusu olabilecek.

Kararnameyle, Hazine Kontrolörleri Kurulu ve Teftiş Başkanlığının yapısı ile mali ve sosyal haklarında da değişikliğe gidildi. 

Mükellef Hakları Heyeti

Düzenlemeyle, Bakanlık bünyesinde Mükellef Hakları Konseyi da oluşturuldu. Heyet, mükellef haklarının korunmasına yönelik temel ilke ve kuralları belirlemek, bunların uygulanmasını sağlamak, mükellef haklarına yönelik müracaatları değerlendirmek ve bakanlığa tekliflerde bulunmak üzere kuruldu. Kurul, hizmetleri ile ilgili gerekli haberleri bütün kamu kurum ve kuruluşlarından istemeye, bu kurumlar da laf konusu bilgileri vermeye yükümlü olacak. Bu biçimde elde edilen bilgilerden vergi mahremiyeti kapsamında olanların kapalılığına uyulacak.

Gelir Yönetimi Başkanlığının görev ve yetkilerine ait de değişikliğe gidilirken, başkanlığın kuruluş maksatları arasına, “Devlet gelirleri siyasetinin belirlenmesi ile gelir iddialarına ait çalışmaları yapmak” ibaresi eklendi. Buna nazaran başkanlık, devlet gelirleri siyasetinin plan, program, umumî ekonomik politika ve stratejiler çerçevesinde oluşturulmasına ait çalışmalar yapacak, mahalli yönetim gelirleri siyaseti ile devlet gelirleri siyasetinin uygulanmasında ahengi sağlayıcı çalışmaları yürütecek.

Başkanlık bünyesinde Gelir Bütçesi Daire Başkanlığı da oluşturuldu. Daire başkanlığının vazifeleri, vergi yükü ve gelir varsayımlarına yönelik tahlil yapmak, her türlü istisna, muaflık ve indirimlerin maliyetlerini ölçmek, devletin gelirlerini etkileyen her türlü kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Cumhurbaşkanı kararı, yönetmelik ve gibisi düzenleme değişikliklerinin sonuçlarını tahlil etmek olarak belirlendi.  

Kararnameyle, Cumhurbaşkanı onayı ile atanan takım, durum ve hizmetlere Kaynak ve Maliye Bakanlığı teftiş lider yardımcıları ve Kaynak Kontrolörleri Şurası lider yardımcıları eklendi. Başkaca Risk Tahlili Umumî Yöneticisi dahil olmak üzere bakanlık bünyesinde 60 takım ihdas edildi. 

Vergi başmüfettişi, vergi müfettişi ve yeterlik testinde muvaffakiyet göstermiş olmak kaydıyla vergi müfettiş yardımcısı takımlarında bulunanlardan, vergi başmüfettişi ve vergi müfettişi unvanını ihraz etmiş olanlardan merkez, bağlı, ilgili ve bağlı kuruluşlarının takımlarında bulunanlardan, kaynak kontrolörü takımlarında bulunanlardan iyi görülenler ve 2 Kasım 2011 tarihinden evvel mesleğe stajyer kontrolör olarak başlayıp yeterlik testinde muvaffakiyet göstermiş olanlardan, bu hususun yürürlüğe girdiği tarihte Kaynak ve Maliye Bakanlığı ile bağlı, ilgili ve bağlı kuruluşlarının takımlarında bulunanlardan elverişli görülenler, 31 Aralık 2020 tarihine kadar durumlarına elverişli takımlara direkt atanacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığına yeni umumî müdüriyet

Öte yandan kararnameyle Kültür ve Turizm Bakanlığının hizmet üniteleri arasına Malumat Teknolojileri Umum Müdüriyeti de eklendi.

Bu umum müdüriyet, Bakanlığın gaye ve siyasetlerine mütenasip bilişim gayelerini belirleyecek, Bakanlığın mevcut bilişim altyapısının konseyimi, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütecek, haberleşme ve siber güvenliğini sağlayacak. Bu kapsamda, laf konusu umumi müdüriyete ait takımlar da ihdas edildi.