Üniversite disiplin kurallarında yeni devir: “Terör niteliğinde eylem” ihraç, amire saygısızlık ceza nedeni

T24 Ankara

YÖK Kanunu’nda değişiklik yapan kanunun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle, üniversitelerde artık yeni disiplin kuralları makbul olacak. Birinci teklifte yan alan, terör propagandası tedrisat üyeliğinden ihraç nedenleri arasından çıkartıldı lakin TBMM Umum Kurulu’nda kabul edilen düzenlemeyle “Terör niteliğinde eylem” ihraç nedeni sayıldı. Yeni disiplin kurallarına nazaran, amire saygısızlık da disiplin cezası nedeni oldu. Kanunla, İstanbul Kent Üniversitesi’nin kapatılmasına yol açacak, vakıf üniversitelerinin hangi koşullarda kapatılacağına dair düzenleme de yürürlüğe girdi. Kanun, yaz tatilinde telafi eğitimi yapılabilmesine de imkan sağlayacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan kanunla getirilen düzenlemeler şöyle:

 • Yılda iki kere yapılabilen doçentlik başvurusu sayısı artırılacak, bekleme mühleti azaltılacak.
 • Talim vazifelisi takımına başvuracak adaylarda, en az tezli yüksek lisans noktasına sahip olma ve 35 yaşından büyük olmama koşulu aranacak.
 • Takımları talim vazifelisi takımlarına dönüştürülen eksper, çevirici, eğitim tedrisat planlamacısı tedrisat elemanlarına ders verme imkânı sağlanacak.

Açıköğretime dört periyot kuralı

 • Açıköğretim talebeleri, ek behresi yahut tahsil ecrini ödemesi ve her periyot başında kaydını yenilemesi kuralıyla öğrencilik haklarından yararlanacak. Üst üste dört periyot bu koşulları yanına getirmeyen mekteplinin ilgili programdan ilişiği kesilecek.

Disipline yeni model

 • Rektör tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı itiraz, üniversite disiplin şurasına yapılacak. Disiplin şurasına rektör yardımcısı başkanlık edecek. Idare Konseyi birebir devranda disiplin heyeti olarak hizmet yapacak.
 • Disiplin cezaları tekrar düzenlendi. Buna nazaran, maiyetindeki elemanların yetiştirilmesinde ihtimam göstermeyen, ortak yayınlarda, kişi ve kurumların eklerini belirtmeyen, kayıtsız ve sistemsiz davranan, yöntemsiz şikayette bulunanlar uyarma cezası ile cezalandırılacak.
 • Hizmeti tam ve devranında yapmayan, bildirim yükümlülüklerini mahalline getirmeyen, amirine kelamla saygısızlık eden, kamuya ilişkin resmi araç ve gereçleri şahsi işlerinde kullanan, kaybeden, umum ahlak ve edep dışı tavır ve davranışlarda bulunan, heyet ve içtimalara müsaadesiz olarak bir yıl içinde birden çokça defa katılmayan, akademik atamalarda yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunan, kesintisiz 3 ila 9 gün vazifeye gelmeyen, bir konumun içtima için müsaadesiz kullanılmasına yardımcı olan, yasaklı yayını basan, dağıtan, mükerrer yayınları akademik atamalarda kullanan, vazifeye sarhoş gelen, gerçeğe münafi rapor düzenleyen, istisnalar dışında çıkar getirici faaliyet yapan, amirine, maiyetindekilere hakaret eden talim üyelerine kınama cezası verilecek.
 • Diğerlerine ilişkin özgür fikir, metot, data yahut yapıtları atıf yapmadan kendine ilişkin üzere gösteren, ferdî emeğine dayanmayan, fiyat karşılığında üretilen yayınları kullanan, 20 gün hizmete gelmeyen, terör niteliğinde hareketlerde bulunan, bu hareketleri destekleyen talim üyeleri meslekten çıkartılacak.

Artı gelir elde edilemeyecek

 • Üniversitelerin ulusal yahut milletlerarası kuruluşlar tarafından desteklenen girişimlerine, yekun girişim bedelinin yüzde 30’unu aşmamak kaydıyla Kaynak tarafından kaynak aktarılabilecek.
 • Rektör, rektör yardımcısı ve umum sekreterlere, döner kapital gelirleri dışında üniversitenin; teknokent, teknopark, teknoloji aktarım ofisi, iktisadi işletmeler ve iştirakleri üzere gelir getirici müesseseler ve üniteleri sebebiyle başkaca huzur hakkı, başkan behresi, koordinatörlük, danışmanlık ve gibisi fiyatlar ödenmeyecek.
 • Vakıf üniversitelerinde çalışanlara devlet üniversitesi maaşı
 • Vakıf üniversite kurumlarında çalışan talim elemanlarının mali hakları, devlet üniversite kurumlarında çalışan emsalleriyle eşitlenecek.
 • Vakıf üniversiteleri, her programa kayıtlı talebelerin en az yüzde 15’i kadar talebeyi, laf konusu programın tahsil vadesi boyunca fiyatsız okutmakla yükümlü olacak.

Kent Üniversitesi kapanıyor

 • Vakıf üniversite kurumunun faaliyet müsaadesinin kaldırılması, kurucu vakfın hukuksal kişiliğini etkilemeyecek. Mektepliler, bursluluk durumları gözetilmek kuralıyla eğitim-öğretim ecirlerini garantör üniversiteye ödemeye devam edecek. Faaliyet müsaadesi kaldırılan vakıf üniversite kurumu ismine, mülkiyeti Kaynağa ilişkin yahut devletin karar ve tasarrufu altında olan taşınmazlara ait tesis edilen irtifak hakları, verilen kullanma müsaadeleri iptal edilecek. Bu taşınmazlar ile fiilen kullanılan taşınmazlar birebir hedefle kullanılmak üzere garantör üniversiteye tahsis edilecek. Vakıf üniversite kurumunun muaccel ve kısa vadeli borçlarını, yekun yıllık eğitim ve talim gelirleriyle yahut mevcut mal varlığıyla ödeme imkanının bulunmadığının Kaynak ve Maliye Bakanlığının görüşü ve YÖK’ün kararıyla tespit edilmesi halinde, faaliyet müsaadesi muvakkat olarak durdurulacak. Vakıf üniversite kurumunun faaliyet müsaadesinin kaldırılması halinde, kurucu vakfa atanan kayyımın vazifesi sona erecek. Faaliyet müsaadesi muvakkat durdurulan vakıf üniversite kurumunun, eğitim-öğretim faaliyetleri için mülkiyetinde ehliyetli taşınmazı bulunmadığının yahut mevcut mal varlığıyla eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüremeyeceğinin garantör üniversite tarafından tespiti ve YÖK tarafından onaylanması halinde, faaliyet müsaadesi kaldırılacak. Bu düzenleme ile Gelecek Partisi Umum Lideri, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kurucuları arasında olduğu, bir müddet evvel kayyıma devredilen İstanbul Kent Üniversitesi kapatılacak. Taşınmazları da devlete devredilecek.
 • Vakıf üniversite kurumlarına devlet yardımı yapılmasını da içeren düzenleme yürürlükten kalktı.
 • Vakıf üniversitesi talebelerinin eğitimlerinin, ilgili vakıf üniversite kurumunun faaliyet müsaadesinin muvakkat olarak durdurulması ya da kaldırılması durumunda tamamlattırılmasında kullanılmak hedefiyle; vakıf üniversite kurumu, her yıl öğrenci gelirleri yekununun yüzde 2’sini, bir kamu bankasında kendi ismine açılan hesaba teminat olarak aktaracak.
 • Vakıf üniversite kurumlarında hizmet yapan ve en az 15 yıl mesleksel kıdemi olan talim üyelerine, hususi damgalı pasaport verilecek.

Telafi eğitim

 • Ulusal Eğitim Temel Kanunu’nda yapılan değişiklikle, muallimlerin olurları ve tatilleri düzenlendi. Buna nazaran muallimler, yaz tatili içinde aralıksız 2 ay müsaadeli olacak lakin bu 2 aylık müsaade müddetlerine dokunulmadan kalan tatil vakitlerinde yönetmelikte saptanacak meslekle ilgili çalışmalara katılmakla yükümlü olacaklar. Kaza, vilayet yahut memleket umumunda umumi hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları üzere nedenlerle eğitim tedrisat faaliyetinin 2 haftadan ziyade müddetle yapılamaması halinde uygulanacak telafi programlarının ders yılı içinde tamamlanamadığı durumlarda, yaz tatilinde yapılacak eğitim ve tedrisat faaliyetleri nedeniyle Ulusal Eğitim Bakanlığınca muallimlerin olurları kısaltılabilecek. Bu durumda hocaların olurları bir aydan az olamayacak. Bu düzenleme, Koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildiği için, yaz tatilinde telafi eğitim yapılmasına imkan sağlayacak.