Üniversite disiplin kurallarında yeni periyot: “Terör niteliğinde eylem” ihraç, amire saygısızlık ceza nedeni

T24 Ankara

YÖK Kanunu’nda değişiklik yapan kanunun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle, üniversitelerde artık yeni disiplin kuralları tasdikli olacak. Birinci teklifte konum alan, terör propagandası talim üyeliğinden ihraç nedenleri arasından çıkartıldı lakin TBMM Umumî Kurulu’nda kabul edilen düzenlemeyle “Terör niteliğinde eylem” ihraç nedeni sayıldı. Yeni disiplin kurallarına nazaran, amire saygısızlık da disiplin cezası nedeni oldu. Kanunla, İstanbul Kent Üniversitesi’nin kapatılmasına yol açacak, vakıf üniversitelerinin hangi koşullarda kapatılacağına dair düzenleme de yürürlüğe girdi. Kanun, yaz tatilinde telafi eğitimi yapılabilmesine de imkan sağlayacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan kanunla getirilen düzenlemeler şöyle:

 • Yılda iki sefer yapılabilen doçentlik başvurusu sayısı artırılacak, bekleme müddeti azaltılacak.
 • Talim hizmetlisi takımına başvuracak adaylarda, en az tezli yüksek lisans noktasına sahip olma ve 35 yaşından büyük olmama kuralı aranacak.
 • Takımları tedrisat vazifelisi takımlarına dönüştürülen mütehassıs, çevirici, eğitim talim planlamacısı tedrisat elemanlarına ders verme imkânı sağlanacak.

Açıköğretime dört devir kaidesi

 • Açıköğretim talebeleri, ek üleşi yahut tahsil fiyatını ödemesi ve her periyot başında kaydını yenilemesi kuralıyla öğrencilik haklarından yararlanacak. Üst üste dört devir bu koşulları konumuna getirmeyen talebenin ilgili programdan ilişiği kesilecek.

Disipline yeni model

 • Rektör tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı itiraz, üniversite disiplin konseyine yapılacak. Disiplin konseyine rektör yardımcısı başkanlık edecek. Idare Şurası birebir devirde disiplin şurası olarak vazife yapacak.
 • Disiplin cezaları yine düzenlendi. Buna nazaran, maiyetindeki elemanların yetiştirilmesinde itina göstermeyen, ortak yayınlarda, kişi ve kurumların eklerini belirtmeyen, kayıtsız ve sistemsiz davranan, yöntemsiz şikayette bulunanlar uyarma cezası ile cezalandırılacak.
 • Hizmeti tam ve devranında yapmayan, bildirim yükümlülüklerini konumuna getirmeyen, amirine kelamla saygısızlık eden, kamuya ilişkin resmi araç ve gereçleri kişisel işlerinde kullanan, kaybeden, umum ahlak ve edep dışı tavır ve davranışlarda bulunan, şura ve içtimalara olursuz olarak bir yıl içinde birden ziyade kere katılmayan, akademik atamalarda yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunan, kesintisiz 3 ila 9 gün vazifeye gelmeyen, bir mekanın içtima için müsaadesiz kullanılmasına yardımcı olan, yasaklı yayını basan, dağıtan, mükerrer yayınları akademik atamalarda kullanan, vazifeye sarhoş gelen, gerçeğe karşıt rapor düzenleyen, istisnalar dışında çıkar getirici faaliyet yapan, amirine, maiyetindekilere hakaret eden talim üyelerine kınama cezası verilecek.
 • Diğerlerine ilişkin özgür fikir, metot, data yahut ürünleri atıf yapmadan kendine ilişkin üzere gösteren, zatî emeğine dayanmayan, fiyat karşılığında üretilen yayınları kullanan, 20 gün vazifeye gelmeyen, terör niteliğinde hareketlerde bulunan, bu hareketleri destekleyen talim üyeleri meslekten çıkartılacak.

Artı gelir elde edilemeyecek

 • Üniversitelerin ulusal yahut memleketler arası kuruluşlar tarafından desteklenen girişimlerine, yekun girişim bedelinin yüzde 30’unu aşmamak kaydıyla Kaynak tarafından kaynak aktarılabilecek.
 • Rektör, rektör yardımcısı ve umumi sekreterlere, döner kapital gelirleri dışında üniversitenin; teknokent, teknopark, teknoloji aktarım ofisi, iktisadi işletmeler ve iştirakleri üzere gelir getirici müesseseler ve üniteleri sebebiyle başkaca huzur hakkı, başkan hissesi, koordinatörlük, danışmanlık ve gibisi ecirler ödenmeyecek.
 • Vakıf üniversitelerinde çalışanlara devlet üniversitesi maaşı
 • Vakıf üniversite kurumlarında çalışan tedrisat elemanlarının mali hakları, devlet üniversite kurumlarında çalışan emsalleriyle eşitlenecek.
 • Vakıf üniversiteleri, her programa kayıtlı talebelerin en az yüzde 15’i kadar talebeyi, laf konusu programın tahsil vadesi boyunca fiyatsız okutmakla yükümlü olacak.

Kent Üniversitesi kapanıyor

 • Vakıf üniversite kurumunun faaliyet müsaadesinin kaldırılması, kurucu vakfın hukuksal kişiliğini etkilemeyecek. Talebeler, bursluluk durumları gözetilmek kaidesiyle eğitim-öğretim fiyatlarını garantör üniversiteye ödemeye devam edecek. Faaliyet müsaadesi kaldırılan vakıf üniversite kurumu ismine, mülkiyeti Kaynağa ilişkin yahut devletin karar ve tasarrufu altında olan taşınmazlara ait tesis edilen irtifak hakları, verilen kullanma müsaadeleri iptal edilecek. Bu taşınmazlar ile fiilen kullanılan taşınmazlar birebir emelle kullanılmak üzere garantör üniversiteye tahsis edilecek. Vakıf üniversite kurumunun muaccel ve kısa vadeli borçlarını, yekun yıllık eğitim ve tedrisat gelirleriyle yahut mevcut mal varlığıyla ödeme imkanının bulunmadığının Kaynak ve Maliye Bakanlığının görüşü ve YÖK’ün kararıyla tespit edilmesi halinde, faaliyet müsaadesi süreksiz olarak durdurulacak. Vakıf üniversite kurumunun faaliyet müsaadesinin kaldırılması halinde, kurucu vakfa atanan kayyımın hizmeti sona erecek. Faaliyet müsaadesi süreksiz durdurulan vakıf üniversite kurumunun, eğitim-öğretim faaliyetleri için mülkiyetinde yerinde taşınmazı bulunmadığının yahut mevcut mal varlığıyla eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüremeyeceğinin garantör üniversite tarafından tespiti ve YÖK tarafından onaylanması halinde, faaliyet müsaadesi kaldırılacak. Bu düzenleme ile Gelecek Partisi Umum Yöneticisi, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kurucuları arasında olduğu, bir vade evvel kayyıma devredilen İstanbul Kent Üniversitesi kapatılacak. Taşınmazları da devlete devredilecek.
 • Vakıf üniversite kurumlarına devlet yardımı yapılmasını da içeren düzenleme yürürlükten kalktı.
 • Vakıf üniversitesi talebelerinin eğitimlerinin, ilgili vakıf üniversite kurumunun faaliyet müsaadesinin süreksiz olarak durdurulması ya da kaldırılması durumunda tamamlattırılmasında kullanılmak gayesiyle; vakıf üniversite kurumu, her yıl öğrenci gelirleri yekununun yüzde 2’sini, bir kamu bankasında kendi ismine açılan hesaba teminat olarak aktaracak.
 • Vakıf üniversite kurumlarında hizmet yapan ve en az 15 yıl mesleksel kıdemi olan talim üyelerine, hususi damgalı pasaport verilecek.

Telafi eğitim

 • Ulusal Eğitim Temel Kanunu’nda yapılan değişiklikle, muallimlerin müsaadeleri ve tatilleri düzenlendi. Buna nazaran hocalar, yaz tatili içinde aralıksız 2 ay olurlu olacak lakin bu 2 aylık müsaade mühletlerine dokunulmadan kalan tatil vakitlerinde yönetmelikte saptanacak meslekle ilgili çalışmalara katılmakla yükümlü olacaklar. Kaza, vilayet yahut devlet umumunda umumi hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları üzere nedenlerle eğitim talim faaliyetinin 2 haftadan ziyade vadeyle yapılamaması halinde uygulanacak telafi programlarının ders yılı içinde tamamlanamadığı durumlarda, yaz tatilinde yapılacak eğitim ve tedrisat faaliyetleri nedeniyle Ulusal Eğitim Bakanlığınca hocaların olurları kısaltılabilecek. Bu durumda muallimlerin olurları bir aydan az olamayacak. Bu düzenleme, Koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildiği için, yaz tatilinde telafi eğitim yapılmasına imkan sağlayacak.